1. Администраторът на лични данни съгласно член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ( по-долу: „GDPR“) е ALPHA IČ 71232289 със седалище в Podskalská 27 (наричано по-долу: „ администратор “).
 2. Данните за контакт на администратора са

Адрес: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Прага,

Имейл: [email protected]

 1. Лични данни означава всяка информация за идентифицирано или идентифицируемо физическо лице; идентифицируемо физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на определен идентификатор, например име, идентификационен номер, данни за местоположение, мрежов идентификатор или един или повече специални елементи на физически, физиологичен, генетична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.
 2. Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на личните данни.II. ИЗТОЧНИЦИ И КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Администраторът обработва лични данни, които сте му предоставили или лични данни, които администраторът е получил въз основа на изпълнение на Вашата поръчка.
 2. Администраторът обработва вашите идентификационни и контактни данни и данните, необходими за изпълнение на договора.III. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Правното основание за обработване на лични данни е
 • изпълнение на договора между вас и администратора съгласно член 6, параграф 1 буква б) GDPR,
 • легитимен интерес на администратора при предоставянето на директен маркетинг (особено за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно член 6, параграф 1, буква е) GDPR,
 • Вашето съгласие за обработка за целите на предоставяне на директен маркетинг (по-специално за изпращане на бизнес съобщения и бюлетини) съгласно член 6, параграф 1 писмо a) GDPR във връзка с § 7, параграф 2 от Закон № 480/2004 Coll. относно определени услуги на информационното общество, в случай че не са поръчани стоки или услуги.
 1. Целта на обработването на личните данни е
 • обработката на Вашата поръчка и изпълнението на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и администратора; при извършване на поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешното обработване на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора, без предоставяне на лични данни не е възможно сключването на договора или изпълнението му от страна на администратора,
 • изпращане на бизнес съобщения и извършване на други маркетингови дейности.
 1. Администраторът не взема автоматични индивидуални решения по смисъла на член 22 от GDPR. Вие сте дали изричното си съгласие за такава обработка.IV. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

 1. Администраторът съхранява лични данни
 • за периода, необходим за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между Вас и администратора и за упражняване на вземания от тези договорни отношения (за срок от 15 години от прекратяване на договорните отношения).
 • за периода до оттегляне на съгласието за обработка на лични данни за маркетингови цели, максимум 10 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие.
 1. След изтичане на срока за съхранение на личните данни администраторът изтрива личните данни.V. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ (АДМИНИСТРАТОР ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ)

 1. Получатели на лични данни са лица
 • участие в доставката на стоки/услуги/осъществяване на плащания въз основа на договора,
 • предоставяне на услуги за работа с електронен магазин и други услуги във връзка с работата на електронен магазин,
 • предоставяне на маркетингови услуги.
 1. Администраторът не възнамерява да прехвърля лични данни към трета държава (държава извън ЕС) или международна организация.
 2. Оперативни услуги, предоставяне на маркетингови и поддържащи услуги
 • Google analytics – записва бисквитки и използване на уебсайта
 • Google Adwords – записва бисквитки и използване на уебсайта
 • Google покупки – заявка за преглед, запис на имейл, ако сте съгласни в процеса на поръчка
 • Facebook – записва бисквитки, използване на уебсайтове, реализации при покупкиVI. ВАШИТЕ ПРАВА

 1. При условията, посочени в GDPR, имате
 • правото на достъп до вашите лични данни съгласно член 15 от GDPR,
 • правото на коригиране на личните данни съгласно член 16 от GDPR или на ограничаване на обработването съгласно член 18 от GDPR.
 • право на изтриване на лични данни съгласно член 17 от GDPR.
 • право на възражение срещу обработване съгласно член 21 от GDPR a
 • правото на преносимост на данните съгласно член 20 от GDPR.
 • право на оттегляне на съгласието за обработка писмено или по електронен път на адреса или електронната поща на администратора, посочени в т. III от тези общи условия. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в собствения си клиентски акаунт.
 1. Вие също имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че правото Ви на защита на личните данни е нарушено.VII. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Администраторът декларира, че е взел всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 2. Администраторът е предприел технически мерки за защита на хранилищата на данни и хранилищата на лични данни на хартиен носител, особено защитен/криптиран достъп до уебсайта, криптиране на клиентските пароли в базата данни, редовни актуализации на системата, редовно архивиране на системата.
 3. Администраторът декларира, че достъп до личните данни имат само упълномощени лица.VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. С подаване на поръчка от формата за онлайн поръчки Вие потвърждавате, че сте запознати с търговските условия и условията за защита на личните данни.
 2. Вие се съгласявате с тези правила и условия, като отбележите съгласието си чрез онлайн формата. Като поставите отметка в полето за съгласие, вие потвърждавате, че сте прочели и приемате тези правила и условия в тяхната цялост.
 3. Администраторът има право да променя тези условия. То ще публикува новата версия на условията за защита на личните данни на своя уебсайт и едновременно с това ще ви изпрати новата версия на тези условия на вашия имейл адрес, който сте предоставили на администратора.