1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej: „RODO”) to ALPHA IČ 71232289 z siedzibą w Podskalskiej 27 (dalej: „ administrator ”).
 2. Dane kontaktowe administratora to

Adres: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Praga,

E-mail: [email protected]

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieciowego lub jednego bądź większej liczby szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.II. ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.III. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
 • wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania komunikatów handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w szczególności na przesyłanie informacji biznesowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy, bez podawania danych osobowych danych nie ma możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania po stronie administratora,
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (ADMINISTRATOR PODWYKONAWCY)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne
 • udział w dostawie towaru/usługi/realizacji płatności na podstawie umowy,
 • świadczenie usług obsługi sklepu internetowego oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.
 2. Obsługiwane usługi, świadczenie usług marketingowych i wsparcia
 • Google Analytics – rejestruje pliki cookies i korzystanie ze strony internetowej
 • Google Adwords – rejestruje pliki cookies i korzystanie ze strony internetowej
 • Zakupy Google – prośba o sprawdzenie, rejestruje e-mail, jeśli wyrazisz zgodę w procesie zamówienia
 • Facebook – rejestruje pliki cookies, wykorzystanie serwisu, konwersje zakupoweVI. TWOJE PRAWA

 1. Na warunkach określonych w RODO masz
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wymieniony w art. III niniejszego regulaminu. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać na swoim koncie klienta.
 1. Masz także prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie magazynów danych i magazynów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności bezpieczny/szyfrowany dostęp do serwisu, szyfrowanie haseł klientów w bazie danych, regularne aktualizacje systemu, regularne kopie zapasowe systemu.
 3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z regulaminem handlowym i zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki poprzez zaznaczenie swojej zgody w formularzu online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz w całości niniejsze warunki.
 3. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle Ci nową wersję tych warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.