1. Asmens duomenų valdytojas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 4 straipsnio 7 punktą ( toliau: „BDAR“) yra ALPHA IČ 71232289, kurios registruota buveinė yra Podskalská 27 (toliau – administratorius ).
 2. Administratoriaus kontaktiniai duomenys yra

Adresas: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Praha,

El. paštas: [email protected]

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra fizinis asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal tam tikrą identifikatorių, pavyzdžiui, vardą, pavardę, identifikavimo numerį, vietos duomenis, tinklo identifikatorių arba į vieną ar daugiau specialių fizinių, fiziologinių elementų, šio fizinio asmens genetinė, psichologinė, ekonominė, kultūrinė ar socialinė tapatybė.
 2. Administratorius nėra paskyręs asmens duomenų apsaugos pareigūno.II. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI IR KATEGORIJAS

 1. Administratorius tvarko asmens duomenis, kuriuos jam pateikėte, arba asmens duomenis, kuriuos administratorius gavo įvykdęs Jūsų užsakymą.
 2. Administratorius tvarko Jūsų tapatybės ir kontaktinius duomenis bei sutarčiai vykdyti reikalingus duomenis.III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINĖ PRIEŽASTIS IR TIKSLAS

 1. Teisinė asmens duomenų tvarkymo priežastis yra
 • tarp jūsų ir duomenų valdytojo sudarytos sutarties vykdymo pagal 6 straipsnio 1 dalį b) BDAR,
 • teisėtas duomenų valdytojo interesas teikti tiesioginę rinkodarą (ypač siunčiant komercinius pranešimus ir informacinius biuletenius) pagal 6 straipsnio 1 dalį f) BDAR,
 • Jūsų sutikimas tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (ypač verslo pranešimų ir informacinių biuletenių siuntimui) pagal 6 straipsnio 1 dalies laišką a) BDAR, susijęs su Įstatymo Nr. 480/2004 Coll. 7 straipsnio 2 dalimi dėl tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų tuo atveju, jei nebuvo užsakytos prekės ar paslaugos.
 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra
 • Jūsų užsakymo apdorojimas ir teisių bei pareigų, kylančių iš sutartinių santykių tarp Jūsų ir administratoriaus, vykdymas; pateikiant užsakymą, reikalingi asmens duomenys, kurie yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (vardas ir pavardė ir adresas, kontaktas), asmens duomenų pateikimas yra būtinas reikalavimas sutarčiai sudaryti ir įvykdyti, nepateikiant asmens duomenų, kad administratorius negali sudaryti sutarties ar jos įvykdyti,
 • verslo žinučių siuntimas ir kita rinkodaros veikla.
 1. Administratorius nepriima automatinių individualių sprendimų BDAR 22 straipsnio prasme. Jūs davėte aiškų sutikimą tokiam tvarkymui.IV. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 1. Administratorius saugo asmens duomenis
 • laikotarpiui, reikalingam iš Jūsų ir administratoriaus sutartinių santykių kylančioms teisėms ir pareigoms įgyvendinti bei reikalavimams iš šių sutartinių santykių įgyvendinti (15 metų laikotarpiui nuo sutartinių santykių pasibaigimo).
 • laikotarpiui iki sutikimo tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais atšaukimo, ne ilgiau kaip 10 metų, jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
 1. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, administratorius asmens duomenis ištrina.V. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI (ADMINISTRATORIAUS SUBRANGOVAI)

 1. Asmens duomenų gavėjai yra asmenys
 • dalyvauti pristatant prekes/paslaugas/realizuojant mokėjimus pagal sutartį,
 • teikti elektroninės parduotuvės eksploatavimo paslaugas ir kitas su elektroninės parduotuvės veikla susijusias paslaugas,
 • teikiant rinkodaros paslaugas.
 1. Administratorius neketina perduoti asmens duomenų į trečiąją šalį (šalį už ES ribų) ar tarptautinę organizaciją.
 2. Eksploatuojamos paslaugos, teikiančios rinkodaros ir palaikymo paslaugas
 • Google analytics – įrašo slapukus ir svetainės naudojimą
 • Google Adwords – įrašo slapukus ir svetainės naudojimą
 • „Google“ pirkimai – peržiūrėti užklausą, įrašo el. laišką, jei sutinkate su užsakymo procesu
 • Facebook – registruoja slapukus, svetainės naudojimą, pirkimo konversijasVI. JŪSŲ TEISĖS

 1. BDAR nustatytomis sąlygomis jūs turite
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį,
 • teisę taisyti asmens duomenis pagal BDAR 16 straipsnį arba apriboti tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį.
 • teisę į asmens duomenų ištrynimą pagal BDAR 17 straipsnį.
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį a
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį.
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti raštu arba elektroniniu būdu šių sąlygų III straipsnyje nurodytu administratoriaus adresu arba elektroninio pašto adresu. Sutikimą galite bet kada atšaukti savo kliento paskyroje.
 1. Taip pat turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybai, jei manote, kad buvo pažeista jūsų teisė į asmens duomenų apsaugą.VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO SĄLYGOS

 1. Administratorius pareiškia, kad ėmėsi visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių asmens duomenims apsaugoti.
 2. Administratorius ėmėsi techninių priemonių, kad duomenų saugyklos ir asmens duomenų saugyklos būtų apsaugotos popierine forma, ypač saugi / šifruota prieiga prie svetainės, klientų slaptažodžių šifravimas duomenų bazėje, reguliarūs sistemos atnaujinimai, reguliarios sistemos atsarginės kopijos.
 3. Administratorius pareiškia, kad prieigą prie asmens duomenų turi tik įgalioti asmenys.VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pateikdami užsakymą iš internetinės užsakymo formos patvirtinate, kad esate susipažinę su verslo sąlygomis ir asmens duomenų apsaugos sąlygomis.
 2. Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis ir internetinėje formoje pažymėdami savo sutikimą. Pažymėdami sutikimo laukelį patvirtinate, kad perskaitėte visas šias sąlygas ir su jomis sutinkate.
 3. Administratorius turi teisę keisti šias sąlygas. Ji savo interneto svetainėje paskelbs naują asmens duomenų apsaugos sąlygų redakciją ir kartu atsiųs naują šių sąlygų redakciją Jūsų elektroninio pašto adresu, kurį pateikėte administratoriui.