1. Personas datu pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 4. panta 7. punktu ( turpmāk tekstā: “VDAR”) ir ALPHA IČ 71232289 ar juridisko adresi Podskalská 27 (turpmāk: ” administrators “).
 2. Administratora kontaktinformācija ir

Adrese: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Prāga,

E-pasts: [email protected]

 1. Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz noteiktu identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tīkla identifikatoru vai uz vienu vai vairākiem īpašiem fiziskiem, fizioloģiskiem elementiem, šīs fiziskās personas ģenētiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.
 2. Administrators nav iecēlis personas datu aizsardzības speciālistu.II. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU AVOTI UN KATEGORIJAS

 1. Administrators apstrādā personas datus, kurus esat viņam sniedzis, vai personas datus, kurus administrators ir ieguvis, pamatojoties uz jūsu pasūtījuma izpildi.
 2. Administrators apstrādā Jūsu identifikācijas un kontaktinformāciju un līguma izpildei nepieciešamos datus.III. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS IEMESLS UN MĒRĶIS

 1. Personas datu apstrādes juridiskais iemesls ir
 • līguma starp jums un pārzini izpildi saskaņā ar 6. panta 1. punkta vēstuli b) GDPR,
 • pārziņa leģitīmās intereses tiešā mārketinga nodrošināšanā (īpaši komerciālu ziņojumu un biļetenu sūtīšanai) saskaņā ar 6. panta 1. punkta vēstuli f) GDPR,
 • Jūsu piekrišana apstrādei tiešā mārketinga nodrošināšanas nolūkos (jo īpaši biznesa saziņas un biļetenu sūtīšanai) saskaņā ar 6. panta 1. punktu a) GDPR saistībā ar 7. panta 2. punktu Likumā Nr. 480/2004 Coll. par noteiktiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem gadījumā, ja nav pasūtītas preces vai pakalpojumi.
 1. Personas datu apstrādes mērķis ir
 • Jūsu pasūtījuma apstrādi un tiesību un pienākumu izpildi, kas izriet no līgumattiecībām starp Jums un administratoru; veicot pasūtījumu, ir nepieciešami personas dati, kas nepieciešami veiksmīgai pasūtījuma apstrādei (nosaukums un adrese, kontaktpersona), personas datu sniegšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, nesniedzot personas dati, ka no administratora puses nav iespējams noslēgt vai izpildīt līgumu,
 • biznesa ziņojumu sūtīšana un citas mārketinga aktivitātes.
 1. Administrators nepieņem automātiskus individuālus lēmumus GDPR 22. panta izpratnē. Jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu šādai apstrādei.IV. DATU UZGLABĀŠANAS PERIODS

 1. Administrators uzglabā personas datus
 • uz laiku, kas nepieciešams no līgumattiecībām starp Jums un administratoru izrietošo tiesību un pienākumu īstenošanai un prasījumu no šīm līgumattiecībām īstenošanai (uz 15 gadiem no līgumattiecību izbeigšanās).
 • uz laiku līdz tiek atsaukta piekrišana personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, maksimāli 10 gadi, ja personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata.
 1. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām administrators personas datus dzēš.V. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI (ADMINISTRATORA APAKŠUZŅĒMĒJI)

 1. Personas datu saņēmēji ir personas
 • piedalīties preču/pakalpojumu piegādē/maksājumu veikšanā, pamatojoties uz līgumu,
 • nodrošināt e-veikala darbības pakalpojumus un citus pakalpojumus saistībā ar e-veikala darbību,
 • mārketinga pakalpojumu sniegšana.
 1. Administrators neplāno nodot personas datus uz trešo valsti (valsti ārpus ES) vai starptautisku organizāciju.
 2. Pārvaldītie pakalpojumi, mārketinga un atbalsta pakalpojumu sniegšana
 • Google analytics — reģistrē sīkfailus un vietņu lietojumu
 • Google Adwords – reģistrē sīkfailus un vietnes lietojumu
 • Google pirkumi — pārskatīšanas pieprasījums, reģistrē e-pastu, ja piekrītat pasūtījuma procesam
 • Facebook – reģistrē sīkfailus, vietnes lietojumu, pirkumu reklāmguvumusVI. JŪSU TIESĪBAS

 1. Saskaņā ar GDPR noteiktajiem nosacījumiem jums ir
 • tiesības piekļūt jūsu personas datiem saskaņā ar GDPR 15. pantu,
 • tiesības labot personas datus saskaņā ar VDAR 16. pantu vai ierobežot apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu.
 • tiesības uz personas datu dzēšanu saskaņā ar GDPR 17. pantu.
 • tiesības iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. pantu a
 • tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. pantu.
 • tiesības atsaukt piekrišanu apstrādei rakstiski vai elektroniski uz šo noteikumu un nosacījumu III pantā norādīto administratora adresi vai e-pasta adresi. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu savā klienta kontā.
 1. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības birojā, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību.VII. PERSONAS DATU DROŠĪBAS NOTEIKUMI

 1. Administrators apliecina, ka ir veicis visus atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.
 2. Administrators ir veicis tehniskos pasākumus, lai aizsargātu datu glabātuves un personas datu glabātuves papīra formā, īpaši droša / šifrēta piekļuve vietnei, klientu paroļu šifrēšana datu bāzē, regulāri sistēmas atjauninājumi, regulāras sistēmas dublējumkopijas.
 3. Administrators paziņo, ka personas datiem ir piekļuve tikai pilnvarotām personām.VIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Iesniedzot pasūtījumu no tiešsaistes pasūtījuma veidlapas, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar noteikumiem un nosacījumiem, kā arī personas datu aizsardzības noteikumiem.
 2. Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, atzīmējot savu piekrišanu, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Atzīmējot piekrišanas lodziņu, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem pilnībā.
 3. Administrators ir tiesīgs mainīt šos nosacījumus. Tā publicēs personas datu aizsardzības nosacījumu jauno versiju savā tīmekļa vietnē un vienlaikus nosūtīs jums jauno šo nosacījumu versiju uz jūsu e-pasta adresi, kuru esat norādījis administratoram.