1. Administratorul datelor cu caracter personal conform articolului 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ( în continuare: „GDPR”) este ALPHA IČ 71232289, cu sediul social în Podskalská 27 (în continuare: „ administrator ”).Datele de contact ale administratorului suntAdresă: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Praga,E-mail: [email protected]Date personale înseamnă orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un anumit identificator, de exemplu un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente speciale de caracter fizic, fiziologic, identitatea genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.Administratorul nu a desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.II. SURSE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATEAdministratorul prelucrează datele personale pe care i le-ați furnizat sau datele personale pe care administratorul le-a obținut în baza onorării comenzii dumneavoastră.Administratorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare și de contact și datele necesare executării contractului.III. MOTIVUL LEGAL ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALEMotivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal esteexecutarea contractului dintre dumneavoastră și operator în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit b) GDPR,interesul legitim al operatorului în furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de mesaje comerciale și buletine informative) conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR,Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 6, alineatul 1 lit. a) GDPR în legătură cu § 7 paragraful 2 din Legea nr. 480/2004 Coll., privind anumite servicii ale societății informaționale în cazul în care nu au fost comandate bunuri sau servicii.Scopul prelucrării datelor cu caracter personal estevyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
  2. IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
  3. Správce uchovává osobní údajepo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  4. V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
  5. Příjemci osobních údajů jsou osobypodílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,zajišťující marketingové služby.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné službyGoogle analytics – zaznamenává cookie a použití webuGoogle Adwords – zaznamenává cookie a použití webuGoogle nákupy – žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávkyFacebook – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu
  6. VI. VAŠE PRÁVA
  7. Za podmínek stanovených v GDPR máteprávo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR aprávo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
  8. VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  10. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  11. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami i s podmínkami ochrany osobních údajů.Sunteți de acord cu acești termeni și condiții bifând consimțământul dvs. prin intermediul formularului online. Bifând caseta de consimțământ, confirmați că ați citit și acceptați acești termeni și condiții în întregime.Administratorul este autorizat să modifice aceste condiții. Acesta va publica noua versiune a condițiilor de protecție a datelor cu caracter personal pe site-ul său web și, în același timp, vă va trimite noua versiune a acestor condiții pe adresa dumneavoastră de e-mail, pe care ați furnizat-o administratorului.