1. A személyes adatok kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 7. pontja szerint a továbbiakban: „GDPR”) az ALPHA IČ 71232289, székhelye: Podskalská 27 (a továbbiakban: ” adminisztrátor „).
 2. Az adminisztrátor elérhetőségei:

Cím: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Prága,

E-mail: [email protected]

 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatra, hálózati azonosítóra, vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre, e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 2. Az adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.II. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI ÉS KATEGÓRIÁI

 1. Az Ügyintéző kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a rendelkezésére bocsátott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az ügyintéző az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.
 2. Az ügyintéző az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.III. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI OKA ÉS CÉLJA

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az
 • az Ön és az adatkezelő között a 6. cikk (1) bekezdése szerinti szerződés teljesítése b) GDPR,
 • az adatkezelő jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése szerint f) GDPR,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen az üzleti kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében a) GDPR az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben arra az esetre, ha árut vagy szolgáltatást nem rendeltek meg.
 1. A személyes adatok kezelésének célja az
 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül. adatokkal az ügyintéző részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 1. Az adminisztrátor nem hoz automatikusan egyedi döntéseket a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.IV. AZ ADATŐRZÉSI IDŐSZAK

 1. Az adminisztrátor személyes adatokat tárol
 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények gyakorlásához szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 10 évig, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.
 1. A személyes adatok megőrzési időszakának lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.V. SZEMÉLYES ADATOK ÁTVÉTELEI (RENDSZERGAZDA ALVÁLLALKOZÓK)

 1. A személyes adatok címzettjei személyek
 • szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában való részvétel,
 • e-shop üzemeltetési és egyéb e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.
 1. Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.
 2. Működtetett szolgáltatások, marketing és támogató szolgáltatások nyújtása
 • Google analytics – rögzíti a cookie-kat és a webhelyhasználatot
 • Google Adwords – rögzíti a cookie-kat és a webhelyhasználatot
 • A Google vásárol – felülvizsgálati kérelmet, rögzíti az e-maileket, ha Ön beleegyezik a rendelési folyamatba
 • Facebook – rögzíti a cookie-kat, a webhelyhasználatot, a vásárlási konverziókatVI. AZ ÖN JOGAI

 1. A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik
 • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke szerint,
 • a személyes adatok GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéséhez, vagy a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához.
 • a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke értelmében.
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke szerint a
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adminisztrátor jelen Általános Szerződési Feltételek III. cikkében felsorolt ​​címére vagy e-mail címére. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja saját ügyfélfiókjában.
 1. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.VII. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárak és a papír alapú személyes adattárak biztonságossá tétele érdekében, különös tekintettel a weboldalhoz való biztonságos / titkosított hozzáférésre, az ügyféljelszavak titkosítására az adatbázisban, rendszeres rendszerfrissítésekre, rendszeres rendszermentésekre.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri az üzleti feltételeket és a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételeket.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon keresztül bejelöli hozzájárulását. A beleegyező jelölőnégyzet bejelölésével megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ezeket a feltételeket teljes egészében.
 3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címére.